INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ OSP KRYG

Dnia 23 września 2013 roku miała miejsce Inspekcja Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego naszej jednostki. Kontrolę przeprowadził zespół inspekcyjny w składzie:

– st.kpt.mgr inż. Andrzej Czeluśniak- Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego
– st.kpt. inż. Piotr Migacz- p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego

                                                        w obecności:
                                                       – dh Piotr Mika- Prezes OSP
                                                       – dh Jerzy Karp- Naczelnik OSP.

Sprawdzono m. in. alarmowanie OSP, gotowość operacyjną ratowników OSP, gotowość (stan techniczny) pojazdów czy dokumentację. Jednym z elementów inspekcji było również przeprowadzenie przez naszych druhów pozorowanej akcji ratowniczej. Założenie ćwiczenia: wypadek samochodowy, 1 osoba poszkodowana, przytomna. Zastęp wywiązał się z zadania celująco, otrzymując tym samym od kontrolujących maksymalną ilość punktów. 

W ogólnej ocenie OSP Kryg otrzymało 46 pkt na 50 możliwych, co daje ocenę bardzo dobrą.

Druhowie biorący udział w akcji:

Dariusz Przybyło- kierowca

Dariusz Bagnicki- dowódca

Kamil Karp

Krzysztof Karp

Dominik Ludwin

OGÓLNA OCENA W ZAKRESIE:

Alarmowanie OSP.

(0-10pkt)

6 pkt

Gotowości operacyjnej ratowników OSP.

(0-10pkt)

10 pkt

Gotowości (stanu technicznego) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności.

(0-10pkt)

10 pkt

Dokumentacji.

(0-5pkt)

5 pkt

Ćwiczenia.

(0-15pkt)

15 pkt

OGÓLNA OCENA INSPEKCJONOWANEJ OSP

RAZEM:

46 pkt

bardzo dobry

 

Scroll to Top