Przetarg !!!

OSP.271.PN.1.2014

     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Pzp

 

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II dla potrzeb OSP w Krygu.

 

I.  Zamawiający.

Ochotnicza Straż Pożarna

Kryg 449

38-304  Kryg

www. bip.malopolska.pl/uglipinki

urzad@gminalipinki.pl

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

Fax: 0-13 44 77 021

Osobą uprawnioną do  kontaktów z Wykonawcami jest:

– Pan Piotr Mika tel. 508 946 497.

 

 II.               Informacje ogólne

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faxu na numer 13/ 44 77 021 w.42.  Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt 1.
 3. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3.
 5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
 6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lipinki.
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Lipinki: www. bip.malopolska.pl/uglipinki

Specyfikację  można odebrać w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie, pokój nr 1.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy Lipinki a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

 III.           Tryb udzielenia zamówienia

 1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.
 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 IV.           Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1.                                                                  1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

1)   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.  

  907 z późn. zm.);

2)        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231);

3)     przepisy i wytyczne branżowe.

 

2.  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

     34.14.42.10-3 – Wozy strażackie

    

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie parametrów, stanowiącym załącznik do siwz.

 

4. Wykonanie dostawy.

1)   Szczegółowy zakres wymagań ujęty został w załącznik nr 7 do siwz – wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 kategorii II.

2)        Wykonawca może powierzyć wykonywanie prac podwykonawcom.

3)        Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia  2-letniej gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy  bez zastrzeżeń.

 

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1)        Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za dostawę przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z opisu parametrów techniczno-użytkowych i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

2)        Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół  zdawczo-odbiorczy.

3)        Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

4)        Zapłata za fakturę  nastąpi do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

5)        Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

 

 V.               Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania:  

1)      do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

 

 VI.           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1)        posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:

a)      wykaże i udokumentuje wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy o zakresie i charakterze oraz wartości porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tj. dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 o wartości co najmniej 600 tys zł,

2)        oraz warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.;

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

1)        Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.

2)        Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

3)        Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

       osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

       podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

       Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie

        dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając

        w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji

       niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

       Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

       postępowaniu na potencjał innych podmiotów, w szczególności gdy wykonawca

       powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, które będą brały udział w

       realizacji zamówienia (części), załącza do oferty także dokumenty dotyczącego tego

       podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  w rozdziale VII pkt 1

       siwz.

4)        Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

5)        Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku  gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6)        Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

7)        Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

8)        Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

9)        Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

    10)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium       

Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

            a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej

                niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

             b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

                zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub   

                rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

                właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   

                terminu składania ofert.

     11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

       lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej,  

      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

      osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem

      sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

      odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

      ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, lub przed notariuszem .

     12)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  

            polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

 VII.       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

         wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  

         płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie

         wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

      Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie

      zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub

      potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

      na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

      organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

      ofert.

   5)  ponadto, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności do

         grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

         i  konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331 ze zm.) wraz z listą podmiotów należących do tej

         samej grupy kapitałowej (jeśli dotyczy !).

        Uwaga! – w takim przypadku należy wykreślić pkt. 9 w formularzu ofertowym.

 

1.2  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. Ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty:

1)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika), z wykorzystaniem wzoru –  załącznik nr 2

2)   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –  załącznik nr 4,

      Za główne dostawy, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się dostawy

      niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt VI.1.1 siwz, tj.co

       najmniej jednej dostawy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na

      podwoziu z napędem 4 x 4 o wartości co najmniej 600 tys zł brutto

Uwaga !

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne .

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty, o których mowa       w pkt 1.2 ppkt 1 i pkt 1.1, dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 

            Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 3

            i  4 dla spółki.

2. Dokumenty składające się na ofertę:

1)   Wypełniony   formularz ofertowy –  załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 6

2)   Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziału VII pkt 1.

3)   Zobowiązanie podmiotu trzeciego – oryginał

4)   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1)        dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;

2)        dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

3)        kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

4)        w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

   5)   w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

         technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

         finansowych innych  podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów w formie

         oryginału.

 

 VIII.    Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 IX.           Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 X.               Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:

    Ochotnicza Straż Pożarna –  pokój nr 1

3. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:  

    Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu 38-304 Kryg 449

    oraz oznakowane następująco:

„Oferta na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

– nie otwierać przed dniem   22.05.2014r.  godz 9:15”

 i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy

1)        oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie;

2)        oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

3)        jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału;

4)        wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

5)        oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

6)        zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

7)        ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

8)        zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

4. Informacje pozostałe:

1)        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

2)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

 XI.           Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 22.05.2014r. do godziny 9:00 w budynku OSP w Krygu pokój nr 1.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2014r. do godziny 9:15  w OSP Kryg – pokój nr 1.
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny, terminu wykonania, warunków płatności i okresu gwarancji.
 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.
 6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 7. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 XII.        Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
 2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.
 3. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

 XIII.    Opis kryteriów i warunków, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

Wartość punktowa badanej oferty „C” zostanie obliczona wg wzoru:

  

            cena najniższa (brutto)

C = ——————————————  x 100 pkt

cena oferty badanej (brutto)

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XIV.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Wykonawca przedstawi i załączy do umowy uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 XV.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 XVI . Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.      Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

 1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, które zostały określone we wzorze umowy.

 XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO. W niniejszym postępowaniu -zgodnie z przepisem art.180 ust.2 -odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty Wykonawcy

2.  Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo

określone w dziale VI ustawy.

3. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy Wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

2) ) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

 XIX.  Załączniki do specyfikacji.

1.  formularz „OFERTA”,

2.  oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 Pzp.

3.  oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 Pzp.

4.  wykaz wykonanych dostaw/usług,

5.  wzór umowy,

6.  wymagania techniczne pojazdu

 

 

 

 

Kryg, dnia  14-05-2014r.

 

 

                                                                                                       Prezes OSP

                                                                                                             /-/ Piotr Mika

 

Scroll to Top