OSP Kryg - Statut

foto1
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu
foto1
GBA 3,5/25 MAN TGM 13.290 4x4
foto1
III Ogólnopolskie Mistrzostwa w Narciarstwie OSP
foto1
Gminne Zawody Strażackie w Wójtowej
foto1
Druhny OSP Kryg - Powiatowe Zawody Strażackie
Tel.+48 13 447 93 03
ospkryg@gmail.com

Polish English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian

Galeria losowa

OSP_Kryg-13.jpg

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRYGU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Krygu zwana dalej OSP.
  • 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie ppoż., a także niniejszego statutu.
  • 3. Siedzibą OSP jest budynek straży pożarnej.
  • 4. Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
  • 5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
  • 6. Ochotnicza Straż Pożarna może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz członkiem innych stowarzyszeń
    i ich związków.
  • 7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
  • 8. Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do  prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.


Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

  • 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
    i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  • 10. Zadania i cele wymienione w § 9. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
  1. Organizowanie zespołów do prowadzenia stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości własnych i pomocy wzajemnej.
  2. Organizowanie z pośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
  3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
  4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
  5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
  6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej
    i kulturalno-oświatowej.
  7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
  8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  • 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, majce pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
  • 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
  • 13. Członkowie OSP dzielą się na:
  1. Członków czynnych.
  2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
  3. Wspierających.
  • 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

  • 15. 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
  1. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
  2. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
  3. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
  • 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
  1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
  2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  • 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
  • 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
  1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
  2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
  3. Wysuwania postulatów wniosków wobec władz OSP.
  4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  5. Używać munduru i odznak.
  • 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
  1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
  2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz
  3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
  4. Dbać o mienie OSP.
  5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
  • 20. Zarząd OSP z pośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno -techniczną.
  • 21. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
  2. Wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej postanowieniami niniejszego statutu.
  3. Skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok.
  4. Likwidacji OSP.
  5. śmierci.
  6. Likwidacji osoby prawnej będący członkiem wspierającym.
  • 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.
  • 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
  • 24. Osoba skreślona z lisy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

  • 25. Władzami OSP są:
  1. Walne zebranie.,
  2. Zarząd.
  3. Komisja rewizyjna.
  4. WALNE ZEBRANIE
  • 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą w OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera z pośród siebie od 5 do 11 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większości muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
  1. Podejmowanie uchwał o zmianach o rozwiązaniu OSP.
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
  3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
  4. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji ojej zmianie.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla następującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
  7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP oraz z innych stowarzyszeń i ich związków.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążaniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
  10. `10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP oraz w skład władz innych stowarzyszeń i ich związków.
  • 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
  • 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
  • 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  • 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
  3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
  4. Na żądanie Związku OSP RP.

 

  • 32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
  • 33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  • 34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu
    na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości , rozwiązania OSP i zmian w statucie.
  • 35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
  1. ZARZĄD
  • 36.
  1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
  2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
  • 37. Do zadań zarządu należy:
  1. Reprezentowanie interesów OSP.
  2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
  3. Zwoływanie walnego zebrania.
  4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie
  5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
  6. Udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
  7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności 1 budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
  8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
  9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
  10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i oznak.
  11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
  12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
  13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
  14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu , a nie przypisanych kompetencją walnego zebrania.
  • 38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
  • 39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.
  • 40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
  • 41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
  • 42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno- techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

  1. Wnioskować do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
  2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
  3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
  4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczo.
  5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
  7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
  • 43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
  1. Pochwałę ustną.
  2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
  3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
  4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
  • 44. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
  1. Upomnienie ustne.
  2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
  3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.
  1. KOMISJA REWIZYJNA
  • 45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP do jej zadań należy:
  1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
  2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
  3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
  4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
  • 46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  • 47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
  • 48. Komisja rewizyjna może dokonywać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone
    na najbliższym walnym zebraniu.


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

  1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
  1. Składek członkowskich.
  2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
  3. Dochodów z majątków i imprez.
  4. Ofiarności publicznej.
  5. Wpływów działalności gospodarczej.
  • 50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
    i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.


Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

  • 51. Zmianę statutu i rozwiązania OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  • 52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  • 53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
  • 54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
  • 55. Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia ppoż. Będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Panel logowania

Online

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
487411